HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 2/2559

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุด ชั้น 4 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายฯ ...

ขอเชิญชวนใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอยกเลิกการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ชื่อ RMUTL-NET และ RMUTL-WIFI ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 58 เป็นต้นไป อ่านคู่มือการใช้งานจากลิ้งนี้ครับ คลิกที่นี่

ประชุมฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดการประชุมบุคลากรในฝ่ายฯ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนในการพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ...

บุคลากรศูนย์ IT คว้ารางวัลดีเด่นประเภทโปสเตอร์ นำเสนอผลงานวิจัย

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “สู่วิจัยรับใช้สังคมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) ระหว่างวันที่ วันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ณ ...

ฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาใหม่ 58

วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระบบติดตามการศึกษานอกห้องเรียน

     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศลำปาง ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจากมทร.ล้านนา ซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมระบบติดตามการศึกษานอกห้องเรียน ชั้น 6 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ...

แจ้งมทร.ล้านนาปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว

ด่วน ประกาศแจ้งการใช้งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากทีมงานส่วนกลาง มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ที่เชื่อมต่อเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์ ในเย็นวันนี้ 1/9/58 (17.00 - 21.00 น.) ซึ่งการดำเนินการอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศแจ้งกำหนดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ 58

ประกาศนักศึกษาใหม่รหัส 58 ทุกท่าน วันที่ 5 ภาคบ่าย - วันที่ 6 กันยายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคาร 80 พรรษา ตามวันและเวลาที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้ - วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ...

ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบภายใน

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการทำงานต่อไป 

ศูนย์วิทยบริการเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

     ศูนย์วิทยบริการขอเชิญอาจารย์และบุคลากรประจำสาขาวิชาต่างๆ ร่วมเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีศุนย์หนังสือมาออกบูธจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์และร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ...

เมนูหลัก