ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทบทวนแผนงานโครงการประจำปี 2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม ...

ประชุมร่วมกับ CEO พิจารณาแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกองการศึกษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดีฯ เป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการกอง 2 กอง รองคณบดี 3 คณะ ...

ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English

ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ซึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน (AEC) ...

ฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นศ.ใหม่ 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 อาทิเช่น การใช้งานระบบทะเบียน ระบบการสืบค้นหนังสือห้องสมุด และระบบ Meritbook วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ...

ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3)

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 บุคลากรฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ...

เชิญชวนใช้งานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

เชิญชวนผู้สนใจเข้าสืบค้นคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  >>  คลิ๊กที่นี่    

ประชุมฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 2/2559

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องสมุด ชั้น 4 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนาลำปาง โดยมี ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายฯ ...

ขอเชิญชวนใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอยกเลิกการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ชื่อ RMUTL-NET และ RMUTL-WIFI ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 58 เป็นต้นไป อ่านคู่มือการใช้งานจากลิ้งนี้ครับ คลิกที่นี่

ประชุมฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดการประชุมบุคลากรในฝ่ายฯ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนในการพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ...

บุคลากรศูนย์ IT คว้ารางวัลดีเด่นประเภทโปสเตอร์ นำเสนอผลงานวิจัย

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “สู่วิจัยรับใช้สังคมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) ระหว่างวันที่ วันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ณ ...

เมนูหลัก