ประวัติความเป็นมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดอยู่ ในฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของกองการศึกษาลำปาง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติการบริหารงาน

1 มิถุนายน  2545 - 31 พฤษภาคม2550

ผศ.อัครเดช  พิมพะนิตย์  

 ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1 มิถุนายน 2550- 31 พฤษภาคม2553        

 นายวิษณุ ช้างเนียม  

 ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม2556    

 ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น   

ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

1 มกราคม 2557 - ปัจจุบัน  

ผศ.วีระ อินทร์นารี

ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ