ปรัชญา / วิสัยทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปรัชญา (Philosophy) 

ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "ให้บริการสารสนเทศ เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐานศูนย์สืบค้นข้อมูล ส่งเสริมให้เกิดบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์กรและชุมชนที่ยั่งยืน"
 
 
ปณิธาน (Aspiration )
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศ ทุกรูปแบบและเป็นแหล่งบริการศึกษาค้นคว้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และสนองความต้องการการเรียนรู้
ขององค์กรและชุมชน
 
วิสัยทัศน์ ( Vision )
ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรสารสนเทศและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุน ภารกิจของมหาวิทยาลัยและเพื่อการเรียนรู้ ตามอัธยาศัยของชุมชน
 
 
พันธกิจ (Mission)
1.รวบรวบทรัพยากรสารสนเทศและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการศึกและการวิจัย
3.สร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย
4.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.สร้างเครือข่าย ห้องสมุดเพี่อบริการสารสนเทศและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนะศักยภายและระบบประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 
 
วัตถุประสงค์
1.จัดหา จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศที่มีความหลายหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสมัยใหม่ 
เพื่อการศึกษาและวิจัย
3.เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการบริหารและงานบริการ
4.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ทางด้วนภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล
5.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วยมือกับหน่วยภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภายและระบบประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล