บุคลากรประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.วีระ อินทร์นารี
รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายวัชรินทร์ สิทธิตัน
ช่างเทคนิค
(งานระบบเครือข่าย)


นายอนุสรณ์ วงค์แปง
ช่างทางด้านคอมพิวเตอร์
(งานระบบคอมพิวเตอร์)


นายสุรินทร์ ศรีจันทร์
ช่างทางด้านสื่อสาร
(งานเทคโนโลยีสื่อสาร)


นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานพัฒนาสารสนเทศ)