คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ

ระบบ E-learning

คลิกเข้าสู้เว็ปไซด์ >> www.elearning.rmutl.ac.th

ระบบดาวน์โหลด (Downloads)

คลิกเข้าสู้เว็ปไซด์ >>  http://download.rmutl.ac.th/

ระบบ Lync

คลิกเข้าสู่เว็ปไซด์ >> 

ระบบ Tell Me More

คลิกเข้าสู้เว็ปไซด์ >>  http://tmm.rmutl.ac.th/

ระบบ E-mail มหาลัย

คลิกเข้าสู่เว็ปไซด์ >>  https://mail.office365.com

ระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ...

http://eoffice.lpc.rmutl.ac.th/

ระบบรับ-ส่ง ...

เข้าสู้เว็ปไซด์ >>  http://61.19.242.99/ses2/member/memberAction.do?m=loginPortal&site=rmutll  

ระบบสารสนเทศส่วนกลาง(MIS)

เข้าสู้เว็ปไซด์ >> http://mis.rmutl.ac.th/

ระบบฝากไฟล์เอกสารออนไลน์ (E-data)

เว๊ปไซด์ >> http://edata.lpc.rmutl.ac.th/

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (E-sar )

 เข้าสู้เว๊ปไซด์ >>  http://it.lpc.rmutl.ac.th/personal/Esar_Show1.php?St=01     

เมนูหลัก