แจ้งมทร.ล้านนาปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว

ด่วน ประกาศแจ้งการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากทีมงานส่วนกลาง มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องตัดต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ที่เชื่อมต่อเข้าห้องเซิร์ฟเวอร์ ในเย็นวันนี้ 1/9/58 (17.00 - 21.00 น.) ซึ่งการดำเนินการอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางครั้ง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เมนูหลัก