ฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาใหม่ 58

วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการใช้ประสิทธิจากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • DSC_9257
 • DSC_9259
 • DSC_9261
 • DSC_9263
 • DSC_9267
 • DSC_9270
 • DSC_9275
 • DSC_9277
 • DSC_9278
 • DSC_9283
 • DSC_9285
 • DSC_9290
 • DSC_9291
 • DSC_9295
 • DSC_9296
 • DSC_9299
 • DSC_9305
 • DSC_9316
 • DSC_9323
 • DSC_9329
 • DSC_9331
 • DSC_9341
 • DSC_9343

เมนูหลัก