ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3)

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 บุคลากรฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ” ครั้งที่ ๓ (ARIT NET #3) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล และสร้างเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองนโยบายดิจิทัล ๔. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวัดมาตรฐานและการให้บริการระบบสารสนเทศร่วมกันทั้ง ๙ มทร. และ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software ต่อไป 

  • net3-1
  • net3-2
  • net3-3
  • net3-4

 

เมนูหลัก