ติดต่อห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ชั้น 3-4 ห้องสมุด อาคาร 84 พรรษา
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Tel.054342547-8 ต่อ 267

เมนูหลัก