บุคลากรฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานพัฒนาสารสนเทศ)

นักวิชาการศึกษา
(งานระบบเครือข่าย)

นายสุรินทร์ ศรีจันทร์
ช่างเทคนิค
(งานระบบสื่อสาร)

ช่างเทคนิค
(งานระบบคอมพิวเตอร์)

ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด)

นางพิศมัย กฤษตวัฒนกุล
พนักงานพิมพ์ดีด 3
งานบริการยืม - คืน

นางทองเพียร มะโนคำ
(งาน Stock หนังสือ)

 

นายอภิชาติ ปัญญา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งาน Self Access)

 

 

 

เมนูหลัก