แผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan)

     สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ  แผนปฏิบัติการประจำปี (Action plan) ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดังนี้