ประวัติความเป็นมา ศูนย์วิทยบริการ

 

ประวัติความเป็นมา
          ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดดำเนินการพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมลำปาง เมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยใช้ชั้น 2 ของอาคารกิจการนักศึกษา (เดิม) เป็นที่ทำการ ปี พ.ศ. 2533 ได้ย้ายที่ทำการไปที่อาคารห้องสมุด และในเดือน มีนาคม 2546 ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปที่อาคารศูนย์วิทยบริการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นศูนย์กลางอาคารเรียนของคณะวิชาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ศูนย์วิทยบริการได้อย่างสะดวก