บุคลากร ศูนย์วิทยบริการ


ศูนย์วิทยบริการ

 

ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
 

 


นางพิศมัย กฤษตวัฒนกุล

พนักงานพิมพ์ดีด 3
งานบริการยืม - คืน

 

 


นางทองเพียร มะโนคำ

(งาน Stock หนังสือ)

 

 

 


นส.กันยกานต์ ปัญญายืน

(บรรณารักษ์)