ปรัชญา / วิสัยทัศน์ ศูนย์วิทยบริการ


วิสัยทัศน์ (Vision)
          ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นแหล่งสารสนเทศให้บริการทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์ นักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และสังคม
พันธกิจ (Mission)
          แสวงหา สั่งสม องค์ความรู้ทุกสาขาวิชา บริหารและการจัดการบริการด้วยน้ำใจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น