Computer Service

บริการให้คำปรึกษาแนะนำซ่อมแซ่มและดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติและโปรแกรมพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา ลำปาง

เมนูหลัก