Server & Network

           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ทำการพัฒนา และปรับปรุงศูนย์จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Center) ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีเสถียรภาพน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำนักฯ มีความประสงค์จะให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจเช่าใช้บริการของศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ รวมทั้งลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาระบบได้อีกด้วย

 

 

ห้องเครือข่ายจะมีเครื่องศูนย์บริการ ที่เรียกว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และมีเครื่องลูกข่ายต่าง ๆ เชื่อมต่อ โดยเครือข่ายหนึ่งอาจมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่อภายในวงแลนเดียวกัน ซึ่งเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวก็ทำหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่น

                  1.ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เครื่องที่ให้บริการแฟ้มข้อมูลให้แก่เครื่องลูกข่าย

                  2.ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เครื่องที่บริการฐานข้อมูลให้แก่เครื่องลูกข่าย

                  3.เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เครื่องที่จัดเก็บข้อมูลด้านเว็บเพจขององค์กร เพื่อให้ผู้ท่องอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงเว็บขององค์กรได้

                  4.เมลเซิร์ฟเวอร์ (Maill Server) คือ เครื่องที่จัดเก็บข้อมูลด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail ที่มีการรับส่งระหว่างกันภายในเครือข่าย

 


 

 Networkกลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้ ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย ได้แก่ เครือข่ายของโทรศัพท์ เครือข่ายดาวเทียม เครือข่ายวิทยุ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน เรียกว่า ช่องสัญญาณ (communication channel)

                มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สามารถรับประกันความเชื่อมั่น ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  อันได้แก่
                • ระบบโครงสร้างเครือข่าย (Network Infrastructure) : เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 1Gbps เข้ากับระบบเครือข่ายหลักความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยด้วยความเร็ว 10 Gbps. พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง (FireWall) และระบบป้องกันภัยเครือข่าย(Intrusion Prevention System) ที่สามารถป้องกันการโจมตีระบบจากเครือข่ายภายนอกได้
                • ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง (Power System) : เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง มีระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ขนาด 5 KVA จำนวน 1 เครื่อง  และ 3 KVA  จำนวน5เครื่อง  และ 1 KVA  จำนวน 5 เครื่อง  เพื่อความต่อเนื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้า
                • ระบบปรับอากาศและกระจายความเย็น (Cooling & Air flow) : มีจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งทำหน้าที่สลับกันทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาอุณภูมิในห้องให้เย็นเพียงพอกับจำเครื่อง Server และอุปกรณ์ต่างๆ
               • ระบบรักษาความปลอดภัย (Security Protection) มีการป้องกันความปลอดภัยโดยการเข้า-ออกด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ และภายในตึกติดตั้งกล้อง CCTV และบันทึกไว้เพื่อเรียกดูภาพย้อนหลังได้ 

 

 

เมนูหลัก