Video Conference

ห้องประชุม Video Conference 2 ห้อง

1.ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ จุได้ไม่เกิน 60 คน

 


2. ห้องประชุม Video Conference ห้อง 15-504 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิม 84 พรรษา ขนาด 14 ที่นั่ง

 

เมนูหลัก